۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ بهمن
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر سیاسی و انتخابات دفتر سیاسی و انتخابات
صفحه اصلی
شرح وظايف
شرح وظايف مدير كل سياسي و انتخابات

1- مطالعه و بررسي قوانين ، آئين نامه ها ، تصويب نامه هاي مربوط به امور سياسي و ابلاغ آنها و نظارت بر حسن انجام امور
2- بررسي و شناخت ويژه گيهاي محلي و منطقه اي به منظور جهت يابي سياست عمومي دولت و تهيه طرحهاي لازم در زمينه فوق براي ارائه به مقام مافوق
3- نظارت بر مسافرت افراد و شخصيتهاي خارجي به استان و شهرستانها و ترتيب ملاقات آنان با استاندار و فرمانداران و بخشداران ، و ايجاد تسهيلات لازم طبق دستور العمل هاي صادره
4- همكاري با دبيرخانه شوراي تامين استان
5- اتخاذ تدابير مقتضي به منظور جلوگيري از بروز مشكلات اجتماعي
6- انجام امور مربوط به نمايندگي هاي سياسي و كنسولي
7- اقدام در ايجاد بانك اطلاعاتي واحد مربوطه در زمينه آمار و اطلاعات سياسي و امنيتي
8- انجام امور مربوط به اقليتهاي ديني ، مذهبي و فرق
9- انجام امور مربوط به برگزاري راهپيمايي ها آ امور كارگري ، صنوف مختلف و اتحاديه هاي گوناگون
10- بررسي درخواست متقاضيان تاسيس حزب ، جمعيت ، انجمن هاي اسلامي و سياسي و صنفي و اقليت هاي ديني شناخته شده در حوزه استان و نظارت بر فعاليت آنان و انجام تحقيقات لازم و اعلام نظر به مقام مافوق
11- بررسي و تهيه شناسنامه سياسي استان و ارشاد و راهنمايي كاركنان در تهيه ان
12- عزيمت به شهرستانها و بخش هاي استان جهت تهيه گزارش از وضعيت سياسي ، انتخابات و تقسيمات كشوري
13- تقسيم و ارجاع وظايف بين معاون و روساي گروههاي واحد مربوطه بر حسب وظايف آنان
14- شركت در جلسات و كميسيونهاي داخل و يا خارج از استانداري در ارتباط با وظايف طبق دستور مقام مافوق
15- ابلاغ مصوبات ، ضوابط ، دستورالعملها و آئين نامه ها مرتبط و نظارت بر حسن اجراي آنها
16- تهيه گزارش به منظور انعكاس فعاليت ها وامور جاري دفتر براي مقام مافوق
17- انجام امور سياسي مربوط به نمايندگي هاي كنسولي در حوزه استان
18- انجام امور مختلف سياسي و امنيتي كه مقام عالي استاندار ارجاع مي نمايند و از لحاظ اهميت شخصاً بايد اقدام شود
19- انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق

شرح وظايف معاون دفتر امور سياسي و انتخابات

1- انجام امور دفتر در غياب مدير كل بر اساس خط مشي تعيين شده
2- هماهنگي در امر مطالعه و بررسي قوانين ، آئين نامه ها تصويب نامه ها ي مربوط به امور سياسي و انتخابات و تقسيمات كشوري
3- معاونت در تنظيم بهبود روابط با نيروي انتظامي و اتخاذ تدابير لازم در جهت برنامه ريزي امور فوق حسب دستور
4- انجام امور سياسي يا انتظامي مربوط به نمايندگي هاي سياسي و كنسولي
5- بررسي موقيعيت و شناخت ويژه گي هاي محلي و منطقه اي به منظور جهت يابي سياست عمومي دولت و تهيه طرحهاي لازم در زمينه هاي سياسي و انتظامي براي ارائه به مقام مافوق
6- نظارت بر تهيه برنامه مسافرت افراد و شخصيتها به استان و ملاقات آنان با استاندار و فرمانداران و بخشداران ، و ايجاد تسهيلات لازم طبق دستور العمل هاي صادره
7- انجام امور مربوط به اقليتهاي ديني ، مذهبي و فرق
8- بررسي اوضاع سياسي و انتخاباتي مناطق استان از طريق گزارشات مسئولين سياسي استان و بازرسي هاي لازم حسب دستور
9- ارتباط مستمر با فرمانداريها و بخشداريها و دريافت گزارشات مرتبط به منظور بهنگام نمو.دن آمار و اطلاعات مورد لزوم
10- همكاري با دبيرخانه شوراي تامين استان
11- اتخاذ تدابير مقتضي به منظور جلوگيري از بروز مشكلات اجتماعي
12- بررسي درخواست متقاضيان تاسيس حزب ، جمعيت ، انجمن هاي اسلامي و سياسي و صنفي و اقليت هاي ديني شناخته شده در حوزه استان و نظارت بر فعاليت آنان و انجام تحقيقات لازم و اعلام نظر به مقام مافوق
13- بررسي و تهيه شناسنامه سياسي استان جهت تهيه گزارش از وضعيت سياسي استان
14- شركت در جلسات و كميسيونهاي داخلي و خارج از استانداري در ارتباط با وظايف طبق دستور مقام مافوق
15- ارتباط با سازمانها و ارگانهاي مرتبط خصوصاً فرمانداريها و بخشداريها جهت بررسي موارد لازم در راستاي انجام وظايف محوله و رفع مشكلات حاصله


شرح وظايف رئيس گروه سياسي


1- بررسي و مطالعه ، پژوهش و تحليل مسائل و رويدادهاي سياسي در استان و تطبيق آن با سياست هاي دولت
2- تقسيم و توزيع كار ميان كارشناسان بر حسب وظايف محوله و نظارت بر عملكرد آنها
3- ايجاد هماهنگي لازم بين كارشناسان گروه سياسي
4- ارزيابي عملكرد فرمانداران ، بخشداران و تهيه گزارش عملكرد آنها براي مقامات مافوق
5- بررسي و تجزيه و تحليل مسائل مربوط به فعاليتهاي گروههاي سياسي استان به منظور تعيين وضعيت موجود و پيش بيني تحولات آينده
6- تهيه و تدوين گزارش هاي سياسي روزانه هفتگي ، ماهانه ، سالانه و انعكاس به موقع به مقامات ذيربط
7- نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي مطالعات سياسي
8- ارتباط منظم و منسجم با گروههاي سياسي و صنفي و تشكل هاي دانشجويي ، اقليتهاي ديني و قومي
9- برقراري ارتباط منظم و منسجم و هماهنگ بين مديران و كارشناسان
10- نظارت و هماهنگي لازم در خصوص گردهمايي ها ، تجمعات ، راهپيمايي ها و مراسمات اقليت هاي ديني
11- انجام تحقيقات و مطالعات در مورد قوميتها در سطح استان
12- تهيه گزارش هاي آماري مربوط به اوضاع سياسي استان و جمع آوري آمار و اطلاعات سياسي در سيستم بانك اطلاعات
13- تهيه و تنظيم پيش نويس شناسنامه سياسي ، استان و بررسي گزارش نوبه اي از عملكرد مسئولان و نمايندگان سياسي استان
14- اقدام به تهيه و نگهداري بيوگرافي شخصيتهاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي و عوامل ذينفوذ استان در بانك اطلاعات سياسي
15- جمع آوري اطلاعات سياسي استان در جهت تهيه گزارشهاي مربوط به شناخت ويژه گيهاي محلي و منطقه اي و اوضاع عمومي استان و تهيه تحليل هاي راهبردي مختلف مورد نياز
16- تهيه پيش نويس گزارش فعاليت ها وامور جاري منطقه
17- تامين نيازهاي خبري و سياسي فرمانداران و بخشداران
18- انجام امور مربوط به اقليت هاي ديني ، مذهبي و فرق
19- ايجاد تسهيلات و پيگيري لازم در امور مسافرت و بازديد افراد و شخصيتهاي خارجي به استان
20- پيگيري دستور العمل هاي مربوطه در مورد چگونگي مراوده و ارتباط ماموران دولتي با نمايندگان سياسي مسافر و مقيم استان
21- پيگيري و اقدام نسبت به گزارشهاي دريافتي پيرامون رويداهاي سياسي مرز از طريق مراجع ذيربط
22- بررسي تحقيق و مطالعه و پژوهش و تحليل مسائل سياسي مرزها
23- انجام امور محوله از جانب مافوق
شرح وظايف كارشناس سياسي

1- تامين نيازها و اطلاعات كارشناسي در جهت اجراي وظايف مطلوب فرمانداران ، معاونين ، بخشداران و كارشناسان فرمانداري و بخشداري
2- برقراري ارتباط موثر با فرماندران و بخشداران و انعكاس مسائل و مشكلات به مراجع ذيربط
3- حفظ سوابق خدمتي فرمانداران و بخشداران
4- تهيه و ارائه گزارش عملكرد سياسي مسئولان شهرستان و بخش به مقام مافوق
5- انجام كار كارشناسي براي پيشنهاد افراد به تصدي پست هاي سياسي
6- تهيه ابلاغيه سياست هاي عمومي دولت و وزارت كشور به فرمانداران و بخشداران
7- پيگيري امور مربوط به دفاتر سياسي فرمانداريها و بخشداريها
8- بازديد از فرمانداريها و بخشداريها و تهيه گزارش از مشكلات و مسائل آنها
9- انعكاس نيازها و مسائل مربوط به هر بخش تهيه گزارش تحليلي از فرمانداريها و استانداريها
10- ارائه پيشنهاد سازنده و ارزنده براي اجراي بهينه امور كارشناسي سياسي

شرح وظايف كارشناس سياسي امور كارگري و دانشجويي
1- مطالعه و جمع بندي و بررسي اخبار و گزارشات و تجزيه و تحليل مسائل مربوط به كميسيون دانشجويي و كميسيون امنيت كارگري به منظور ترسيم وضعيت موجود و پيش بيني وضعيت تحولات آينده و اتخاذ تدابير لازم در پيش گيري از بروز حوادث و تشنجات احتمالي
2- تهيه و تنظيم و ارائه اخبار و حوادث و گزارش مربوط به امور و مسائل دانشجويي و كارگري به مقام مافوق
3- برقراري ارتباط موثر با تشكل هاي دانشجويي و پيگيري امورات مرتبط با آن
4- انجام وظايف دبيرخانه كميسيون دانشجويي استان
5- پيگيري مصوبات كميسيون دانشجويي
6- تهيه بولتن دانشجويي
7- اقدام در مورد كسب و طبقه بندي اخبار و اطلاعات مورد لزوم مسائل امنيتي كارگري و نيز ارائه تحليل پيرامون مسائل كارگري استان و انعكاس آن به مراجع ذيربط
8- دبيرخانه كميسيون امنيت كارگري در سطح استان
9- پيگيري مصوبات كميسيون امنيت كارگري
10- پيگيري مربوط به جلسات كميسونها در شهرستائها
11- انجام امور محوله در چارچوب وظايف
12- ارائه راهكارها و پيشنهادي سازنده در امور مرتبط
13- حضور در مجامع ، همايش ها و راهپيمايي ها دانشجويي و كارگري و تهيه گزارشهاي ذقيق
14- مطالعه ، تحقيق و شناخت مسائل مختلف سياسي و ساير مشكلات كارگري و واحدهاي توليدي و صنفي
15- مطالعه و تحقيق و شناخت مسائل مختلف سياسي و مشكلات دانشجويي
شرح وظايف كارشناس دفتر تقسيمات كشوري
1- تهيه وغني سازي آرشيو تقسيمات كشوري از كليه اطلاعات به هنگام ونقشه هاي مختلف جهت انجام طرحهاي مطالعاتي وماموريتهاي محوله
2- مطالعه وبررسي وتهيه طرحهاي مطالعاتي وكارشناسي پيشنهادي از استانداري جهت ارتقاء سطح واحدهاي تقسيماتي وايجاد واحدهاي جديد اعم از شهر، دهستان ، بخش وشهرستان
3- مطالعه وبررسي ايجاد مراحل تعديل استاني وشهرستاني وانجام هرگونه انتزاعات والحاقات دورن استاني وبيروني استاني وهماهنگي با استانهاي همجوار در تعيين مرزهاي مشترك
4- مطالعه وارائه گزارشات توجيهي طرحهاي مطالعاتي به وزارت كشور
5- همكاري با كارشناسان تقسيمات كشوري وزارت كشور
6- در يافت پيشنهادها، انتقادات وشكايات از اشخاص حقيقي وحقوقي در مبحث تقسيمات كشوري وپاسخگويي برابر ضوابط ومقررات
7- پيگيري ونظارت كامل براي چگونگي مراحل اجراي مختلف تقسيمات توسط ادارات ونهادهاي استاني .
8- تائيد وامضاي كليه نقشه هاي محدوده قانوني وحريم قانوني شهرهاي استان.
9- همكاري با گروه نقشه برداري وآمار معاونت برنامه ريزي در تهيه آمار نامه ها ونقشه هاي به هنگام استاني .
10- مطالعه و وبررسي وانجام مطالعات در مورد ايجاد،الحاق ،انتزاع وارتقاء نقاط مختلف در سطح استان به روستا ،دهستان ،بخش ،شهرستان در چهارچوب قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري.
11- مطالعه وبررسي وتهيه طرحهاي مربوط به تقسيمات كشوري،تدوين سازمان آن وتشكيل كميسيون مربوطه.
12- مطالعه وبررسي در مورد انطباق وضعيت وزارتخانه ها و موسسات دولتي با تقسيمات كشوري
13- مطالعه وبررسي درجه بندي وتهيه فهرست اسامي دهات ،بخشها وشهرستان ها واستان هاي كشور
14 - مطالعه وبررسي وتعيين حدود دهات هر بخش وبخشهاي هر شهرستان وشهرستانهاي استان
15 - مطالعه وبررسي حضوري از مكانهاي مورد نظر مسئولان اجرايي محلي وارائه نظر كارشناسي در خصوص الحاقات ،انتزاعات ،ادغام وغيره .
16- تهيه گزارش از وضعيت منطقه از نظر موافقت يا مخالفت با پيشنهادهاي تقسيمات كشوري

شرح وظايف پست سازماني كارشناس امور انتخابات:
1. مطالعه وبررسي وتهيه دستورالعمل و طرح هاي لازم در زمينه هماهنگي و ايجاد ارتباط بين مراكز حوزه هاي انتخابيه در انتخابات مجلس خبرگان،مجلس شوراي اسلامي،رياست جمهوري وشوراي اسلامي شهر و روستا و ساير انتخابات كه به موجب قانون به وزارت كشور محول مي شود.
2. مطالعه وبررسي و تهيه طرح هاي آموزشي واطلاعاتي جهت ارشاد و راهنمايي مجريان انتخابات در مراكز حوزه هاي انتخابيه با توجه به مقررات و دستورالعمل هاي صادره از مركز
3. مطالعه وبررسي و جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز در برگزاري انتخابات مختلف وانجام عمليات آماري به منظور مقايسه با انتخابات گذشته
4. فراهم نمودن وسايل واقلام مورد نياز انتخابات گوناگون از قبيل ملزومات مورد نياز و اوراق وتعرفه هاي مربوط و توزيع صحيح و دقيق بين حوزه هاي انتخابات
5. همكاري با واحدهاي ديگر استانداري مثل امور مالي در تامين و توزيع اعتبارات مالي و رعايت ضوابط و معيار در تقسيم صحيح اعتبارات انتخاباتي
6. فراهم آوردن مقدمات انتخابات از قبيل برنامه ريزي براي تهيه آگهي هاي مربوطه و...
7. تهيه و تنظيم آمار و ليست تعداد حوزه هاي انتخاباتي،كانديداها در سطح استان و ساير مختصات بر اساس اطلاعات واصله و گزارش آن به مقام مافوق
8. انجام ساير امور مربوطه طبق مقام مافوق
9. بررسي شكايات واصله در خصوص انتخابات وتطبيق موارد اعلام شده با قوانين ومقررات مربوطه را تلخيص وگزارش به مافوق
10. بستر سازي و فراهم نمودن موارد مورد نيازبراي برگزاري انتخابات واخذ تعرفه وساير اقلام مورد نياز وزارت كشور
11. تهيه آمارهاي لازم براي انتخابات وتهيه ليست ثبت نام شوندگان
12. مطالعه وبررسي و همكاري در زمينه تهيه جداول مورد نياز و تهيه آمارهاي مشاركت مردم،تجزيه و تحليل چگونگي در انتخابات
13. تجديد انتخابات حوزه هاي نمايندگي مجلس در حوزه هايي كه نمايندگان مربوطه فوت يا مستعفي گرديده و يا عدم صلاحيت آنها اعلام شده
14. نظارت و هماهنگي بر حسن اجراي كليه امور انتخابات در سطح استان
15. بررسي ومطالعه وضعيت شهرهاي مختلف به منظور تشخيص آمادگي آنها براي انتخابات
16. اقدام مناسب در تهيه مقدمات و تامين وسايل و امكانات مورد نياز جهت برگزاري انتخابات
17. تقسيم بودجه انتخاباتي بين حوزه هاي انتخابيه
18. بررسي ومطالعه وضعيت شهرهاي مختلف به منظور تشخيص آمادگي آنها براي انتخابات
19. اقدام تجديد انتخابات حوزه هاي نمايندگي مجلس در حوزه هايي كه نمايندگان مربوطه فوت يا مستعفي گرديده يا عدم صلاحيت آنها اعلام شد
20. نظارت و هماهنگي بر حسن اجراي كليه امور مربوط به انتخابات در سطح استان
21. تهيه جداول مورد نياز و تهيه آمار و تجزيه و تحليل چگونگي مشاركت مردم در انتخابات
22. همكاري با هيئت هاي اجرايي شهرستانها
23. تهيه طرح هاي مورد نياز برگزاري انتخابات
24. همكاري و هماهنگي با هيئت برگزار كننده انتخابات در استان وحوزه هاي انتخابيه
شرح وظايف كارشناس سياسي امور اقليتها
-ابلاغ سياستها وخط مشي هاي تعيين شده مربوط به اقليت ديني،مذهبي،فرق واقوام ايراني وتهيه گزارشهاي لازم جهت ارائه به مسئولان ذيربط از طرف وزارت كشوربه مسئولان ودستگاههاي ذيربط.
-مطالعه وبررسي وجمع آوري اطلاعات واخبار از فعاليتهاي ديني ومذهبي وفرق وقوميتها.
-تهيه وتدوين شناسنامه اقليتهاي ديني وفرق مذهبي وقوميتها.
-نظارت برفعاليتهاي گروههاي داراي مجوز اقليتهاي ديني.
-انجام وظايف مربوط به دبيرخانه كميسيون اقليتهاي ديني استان.
-هماهنگي ونظارت برانجام انتخابات انجمن اقليتهاي ديني.
-نظارت برساخت وساز اماكن اقليتها.
-حضوردرهمايشها،مجامع ومراسم مربوط به اقليتهاي ديني وفرق مذهبي وقوميتها وتهيه گزارش.
-انجام امور مرتبط گردهمائي وتجمعات ومراسم هاي اقليتهاي ديني.
-ارتباط با هيات امنا(كليساها و....)مراكز مذهبي وعمومي اقليتها.
-انجام تحقيقات ومطالعات جمع بندي اطلاعات واخباروقوميتهاي استان.
-ارتباط منظم با سران وافراد ذي نفوذ اقليتهاي ديني.
-تهيه گزارش از وضعيت اقليتهاي ديني منطقه ومسائل تشكيلات آنها.
-تهيه آمار از ميزان رشد،كاهش اقليتهاي ديني منطقه.
-تحليل هاي كارشناسي نسبت به مسائل مربوط به اقليتهاي ديني فرق مذهبي،قوميتها.
-نظارت درانتخابات اقليتهاي ديني شناخته شده،داراي پروانه فعاليت از كميسيون ماده 10.
-بررسي درخواست راهپيمايي،تجمعات اقليتهاي ديني وفرق واقوام ايراني شناخته شده در قانون اساسي وكسب استعلام واخذ مجوز از مبادي ذيربط.

شرح وظايف كارشناس امور احزاب وگروهها

1-تهيه وتنظيم شناسنامه احزاب وتشكلهاي سياسي استان .
2-مطالعه وبررسي وجمع بندي اطلاعات واخبار راجع به فعاليت گروههاي سياسي در سطح استان .
3-اطلاع رساني وتوجيه متقاضيان تشكل واحزاب سياسي مشمول قانون احزاب وانجمنها .
4-تشكيل پرونده براي متقاضيان تاسيس گروههاي سياسي وصنفي در سطح استان
5-هماهنگي ونظارت در برگزاري انتخابات گروههاي سياسي وصنفي .
6- ايجاد تعامل ميان دفتر سياسي وتشكلها واحزاب سياسي در سطح استان .
7- تنظيم وتكميل پرونده هاي متقاضيان صدور پروانه تاسيس حزب وگروههاي سياسي وصنفي وارسال به وزارت كشور .
8-بررسي واخذ تقاضاهاي انجام تجمعات وتظاهرات وانعكاس آن به وزارت كشور وكميسيون ماده ده جهت صدور مجوز .
9- صدور پروانه فعاليت براي شعبات گروههاي سياسي .
10- صدور پروانه براي فعاليت اتحاديه هاي صنفي .
11- اجراي مقررات ،دستورالعمل ها ،بخشنامه هاي ارسالي از وزارت كشور در رابطه با وظايف مربوطه .
12- تهيه گزارش از برگزاري مجالس ومراسم هاي مختلف وانعكاس آن به مراجع .
13-تشكيل جلسات مشترك با اعضاء ودبيران گروههاي سياسي وصنفي استان .
14-برگزاري نشست هاي دوره اي ائمه جمعه استان .
15-نظارت بر فعاليت شعب احزاب سياسي در استان .
16- حضور در همايش ها ،كنگره ها، مجامع ،راهپيمايي مربوط به احزاب ، تشكلها وتهيه گزارش .


25.
تاریخ به روز رسانی: 2018/01/16
تعداد بازدید: 2998
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal