۱۴۰۲ يکشنبه ۲ مهر
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر سیاسی و انتخابات دفتر سیاسی و انتخابات
صفحه اصلی
دانشجويي
قوانين مربوطه
الف - آيين‏نامه تشكل‏هاي اسلامي دانشگاهيان
مصوب چهارصد و چهل و هشتمين جلسه مورخ 09/06/1378 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
تاريخ ابلاغ: 24/06/1378 شماره ابلاغ: 2065/دش
شرح:
مقدمه:
دانشگاهها و مراكز آموزش‏عالى هر جامعه معرف و مبينبالاترين سطح تفكر و علم آن جامعه محسوب مى‏شود و اصول جهان‏بينى و نظام اعتقادى وارزشى جامعه را در خود متجلى مى‏سازند و با تربيت متفكران و دانشمندان و مديرانآينده، در جهت بخشيدن به حركتهاى گوناگون فكرى، اعتقادى، فرهنگى و سياسى جامعه مؤثرواقع مى‏شوند. از اينجا مى‏توان گفت كه دانشگاههاى مختلف جهان، علاوه بر اشتراكاتىكه به اعتبار دانشگاه بودن، با يكديگر دارند به اعتبار تعلق به جوامعى با بينشها وارزشهاى مختلف واجد خصوصياتى هستند كه آنها را از يكديگر متفاوت و متمايزمى‏سازد
جامعه ايرانى كه در انقلاب اسلامى خود با رويكردهاى الهى و معنوى،جهان‏بينى و نظام ارزشى اسلام را مبناى شئون گوناگون خود قرار داد، خواهان آن استكه دانشگاههاى متناسبى با مبانى و ارزشهاى اسلامى داشته باشد تا هم بتواند در آندانشگاهها از مبانى و معيارهاى خود آگاهى و شناخت دقيق‏تر و ژرف‏تر حاصل كند و همبا تربيت متفكران و مديران بر وفق آن مبانى و معيارها، به ترويج و تعميم آنها در كلجامعه مبادرت نمايد. ايفاى چنين رسالت مهمى نيازمند تلاش و كوشش سازمان يافتهدانشگاهيان در پرتو نظم و انضباط و قانونمندى است. آيين‏نامه حاضر بر مبناى چنينتفكرى، با نظر به اصول عمومى و اختصاصى حاكم بر دانشگاهها براساس مصوبه شوراى‏عالىانقلاب فرهنگى و به منظور توسعه و تشويق فعاليتها و حمايت از حقوق سياسى و اجتماعىدانشگاهيان در چهارچوب قوانين موضوعه كشور تدوين گرديده است.
فصلاول : كليات و تعاريف
ماده 1. در اين آيين‏نامه تعاريف زير مورد نظراست:
1-1.دانشگاه: به هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش‏عالى و پژوهشى اعماز دولتى و غيردولتى اطلاق مى‏شود.
تبصره : هر مركز يا واحد دانشگاهى وابستهبه دانشگاههاى دولتى در ديگر شهرها و نيز هر واحد دانشگاه غيردولتى در اينآيين‏نامه همانند دانشگاه محسوب مى‏شود.
2-1.دانشگاهيان : عبارت ازدانشجويان و اعضاى هيئت علمى دانشگاه مى‏باشد.
3-1.تشكل اسلامى: جمعيتى مركباز دانشگاهيان است كه پس از دريافت مجوز رسمى فعاليت از مرجع ذى‏صلاح (هيئت نظارتدانشگاه - مصرّح در فصل سوم اين آيين‏نامه) در جهت تحقق اهداف اسلامى و ارزشهاىانقلاب و نظام اسلامى مصرّح در چهارچوب قانون اساسى و اين آيين‏نامه فعاليتمى‏نمايد.
4-1.عضو: به هر يك از دانشگاهيان كه نسبت به ثبت نام خود در دفتراعضاى هر يك از تشكلهاى اسلامى اقدام نموده و پذيرفته شده است اطلاق مى‏شود. (عضويتبه منزله موافقت با اساسنامه تشكل است.)
تبصره : هر فرد تنها مى‏تواند درزمان واحد در يك تشكل اسلامى عضويت داشته باشد و در غير اين صورت عضويت مؤخر قابلقبول است.
ماده 2. محدوده فعاليت:
هر نوع فعاليت سياسى، فرهنگى واجتماعى تشكل‏هاى اسلامى در حدود اساسنامه تشكل در داخل دانشگاه و در چارچوب ضوابطو مقررات دانشگاه و اين آيين‏نامه و ساير قوانين موضوعه كشور مجازاست.
تبصره: فعاليتهاى تشكلهاى اسلامى در خارج از دانشگاه تابع قانون احزاباست.
1-2.برگزارى سخنرانى، تجمع، راهپيمايى، ميزگرد، تريبون آزاد و نصبتابلوهاى تشكلهاى دانشجويى با ارائه مجوز از هيئت نظارت دانشگاه امكان‏پذيراست.
تبصره 1: انتشار هر نوع نشريه‏اى به استثناى نشريات علمى دانشگاهى بامجوز شوراى فرهنگى دانشگاه صورت مى‏گيرد.
تبصره 2: شوراى فرهنگى دانشگاه درصورت مغايرت هر نوع فعاليت فرهنگى، سياسى و اجتماعى با مصالح دانشگاه، ضوابط شرعى وارزش‏هاى انقلاب اسلامى، مراتب را به رياست دانشگاه اعلام مى‏نمايد و رييس دانشگاهموظف است در صورت اعلام شوراى فرهنگى و يا مشاهده موارد خلاف از آنها جلوگيرىكند.
فصل دوم. تشكل‏ها:
ماده3. تشكل‏ها با طى مراحل زير تأسيسمى‏گردند:
1-3.حداقل 5نفر از دانشجويان يا 3نفر از اعضاى هيات علمى با داشتنشرايط زير مى‏توانند به عنوان هيات مؤسس با ارائه نام مشخصى براى تشكل، تقاضاى صدورپروانه فعاليت نمايند:
الف. اعتقاد و التزام عملى به اسلام، ولايت فقيه وقانون اساسى.
ب. برخوردارى از حسن شهرت و اخلاق اسلامى و حداقل دو نيم سالتحصيلى اشتغال به تحصيل در دانشگاه مزبور براى تشكل‏هاى دانشجويى و حداقل دو سالاستخدام رسمى آزمايشى براى تشكل‏هاى اعضاى هيات علمى در دانشگاهمزبور.
2-3.كسانى كه به موجب ماده 7 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‏ها وانجمن‏هاى سياسى و صنفى از حق تأسيس جمعيت و حزب سياسى و يا شركت در هيات رهبرى آنمحرومند نمى‏توانند به عنوان هيات مؤسس تقاضاى صدور پروانه براى ايجاد تشكل درمراكز آموزش عالى نمايند.
3-3.در صورت تأييد صلاحيت حداقل لازم اعضاى هياتمؤسس (موضوع بند 3-1)و تأييد نام تشكل، هيات نظارت دانشگاه حداكثر ظرف پانزده روزكارى موافقت اصولى با تأسيس تشكل را اعلام مى‏كند و در صورت تأييد صلاحيت و تأييدنام تشكل، موافقت اصولى با تأسيس تشكل را صادر مى‏نمايد.
4-3.هيات مؤسس مكلفاست حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت موافقت اصولى فهرست اسامى اعضا واساسنامه را به هيات نظارت تسليم نمايد. در غير اين صورت درخواست تأسيس كان لم يكنتلقى مى‏شود.
تبصره: التزام به قانون اساسى، ولايت مطلقه فقيه، قوانينموضوعه كشور و آيين‏نامه‏هاى مصوب بايستى مصرحا در اساسنامه تشكل آمدهباشد.
5-3.هيئت نظارت پس از دريافت فهرست اسامى اعضاء (در حد نصاب لازم) حداكثر ظرف دو ماه نسبت به بررسى و تصويب اساسنامه و صدور مجوز براى تشكل واجدشرايط اقدام مى‏نمايد.
6-3.هيئت نظارت موظف است در صورت عدم تصويب اساسنامه،مراتب را به طور كتبى با ذكر دلايل و مستندات به متقاضيان اعلام نمايد و متقاضيانمى‏توانند ظرف مدت يك ماه ضمن تأمين نظر هيئت نظارت تقاضاى تجديد نظرنمايند.
تبصره1. در صورت امتناع هيات نظارت دانشگاه از صدور پروانه و يااعتراض هيات مؤسس تشكل به نظرات هيات نظارت درباره اساسنامه تشكل، هيات مؤسسمى‏تواند اعتراض خود را به هيات نظارت مركزى (موضوع ماده 5اين آيين‏نامه) ارسالنمايد و هيات نظارت مركزى موظف است ظرف حداكثر مدت دو ماه نسبت به اعتراض واصلهرسيدگى و اعلام نظر نمايد.
تبصره 2. هر نوع تغيير در اساسنامه منوط به تأييدهيات نظارت دانشگاه مى‏باشد.
7-3.حد نصاب تعداد اعضاى تشكل‏هاى دانشجويى بااحتساب هيات مؤسس 3درصد كل دانشجويان آن دانشگاه و حداقل 50نفرمى‏باشد.
8-3.حد نصاب تعداد اعضاى تشكل‏هاى هيات علمى با احتساب هيئت مؤسس 5درصد كل اعضاى هيات علمى آن دانشگاه و حداقل 10نفر مى‏باشد.
فصلسوم - نظارت:
ماده 4. به منظور حمايت از حقوق سياسى و اجتماعى دانشگاهيان وانجام وظايف مقرر در اين آيين‏نامه، هيات نظارت در هر دانشگاه با تركيب و شرح وظايفزير تشكيل مى‏شود:
1-4.تركيب هيات نظارت دانشگاه:
الف. رييس دانشگاه (رييس هيات).
ب. مسوول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه.
ج. نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالى يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكى يا دانشگاه آزاداسلامى حسب مورد.
2-4.وظايف هيات نظارت دانشگاه:
الف. بررسى اساسنامهو صلاحيت اعضاى مؤسس تشكل‏هاى اسلامى.
ب . اعلام موافقت اصولى و صدور پروانهفعاليت براى تشكل‏هاى اسلامى.
ج . صدور مجوز انجام فعاليت تشكلها (موضوع بند 2-2اين آيين‏نامه)
د . رسيدگى به تخلفات تشكلها براساس آيين‏نامهمربوط.
ه' . رسيدگى به شكايات واصل شده از سوى اشخاص حقيقى و حقوقى درارتباط با فعاليتهاى تشكل‏هاى اسلامى.
و . توقف و يا لغو پروانه فعاليتتشكل‏هاى اسلامى.
ز . نظارت بر حسن اجراى انتخابات تشكل‏هاىاسلامى.
ادامه بررسى اين آيين‏نامه به جلسه آينده موكولشد.
ماده 5. به منظور انجام وظايف مقرر در اين آيين‏نامه، هياتنظارت مركزى در وزارتخانه‏هاى فرهنگ و آموزش عالى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ودانشگاه آزاد اسلامى با تركيب و شرح وظايف زير تشكيل مى‏شود:
1-5.تركيب هياتنظارت مركزى:
الف. وزير يا رييس دستگاه.
ب. رييس نهاد نمايندگى مقاممعظم رهبرى در دانشگاهها.
ج. يكى از معاونان وزير يا رييس دستگاه به انتخابوى.
د. يك نفر از رؤساى دانشگاهها حسب مورد.
ه'. نماينده شورايعالىانقلاب فرهنگى.
2-5.وظايف هيات نظارت مركزى:
الف. رسيدگى نسبت بهدرخواستهاى تجديدنظر در تصميمات هيات نظارت دانشگاهها و تخلفات آنها حداكثر ظرف مدتدو ماه.
ب. تدوين و تصويب دستورالعمل‏هاى اجرايى اين آيين‏نامه حسبمورد.
ج. تدوين و تصويب آيين‏نامه رسيدگى به شكايات و تخلفات تشكلهاىاسلامى.
آيين نامه فوق در 5 ماده و 8 تبصره در جلسه 448 مورخ 1378/6/9شورايعالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد واز تاريخ تصويب ، آيين نامه هاي مغابر باآن ملغي مي شود.
تكميل آيين نامه تشكل هاي اسلامي دانشگاهيان
مصوب چهارصد و هفتاد و دومين جلسه مورخ 13/10/1379 شوراي عاليانقلاب فرهنگي
تاريخ ابلاغ: 25/10/1379 شماره ابلاغ: 3545/دش
شرح:
در جلسه 472 مورخ 13/10/79 شورايعالي انقلاب فرهنگي ، موضوع تكميلآيين نامه تشكل هاي اسلامي دانشگاهي (ابلاغيه شماره 2065/دش مورخ 24/06/78) مطرح ومقرر شد بند ذيل به ماده 5 (تركيب هيات نظارت مركزي) افزوده شود:
و: درمواردي كه مسائل مربوط به بسيج دانشجويي در هيات نظارت مركزي مطرح شود فرماندهنيروي مقاومت بسيج با حق رأي در آن هيات حضور خواهد داشت.
تبصره الحاقي به بند 1ـ2 آيين‎نامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان 1381/11/29
مصوب پانصد و يازدهمين جلسه مورخ 08/11/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
تاريخ ابلاغ: 29/11/1381 شماره ابلاغ: 4787/دش
شرح:
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 511 مورخ 8/11/1381، موضوعتبصره الحاقي به بند 1ـ2 آيين‎نامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان را به اين شرح تصويبكرد:
تبصره: راه‎اندازي هر نوع پايگاه اطلاع‎رساني رايانه‎اي با مجوز شورايفرهنگي دانشگاه صورت مي‏گيرد.
ب-آئين نامه اتحاديه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان
ماده1. تعاريف:
الف ـ «اتحاديه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان» مجمعي است قابل اطلاق بر هر يك از:
1ـ تشكلهاي اسلامي دانشجويان
2ـتشكلهاي اسلامي اعضاي هيات علمي
كه در چارچوب آيين‏نامه تشكلهاي اسلاميدانشگاهيان در دانشگاهها فعاليت مي‏نمايند و به اختصار در اين آيين‏نامه «اتحاديه» ناميده مي‏شوند.
ب ـ «عضو» هر يك از تشكلهاي اسلامي وابسته به اتحاديه درحكم يك عضو محسوب مي‏شوند.
ماده2. اهداف:
ـ تلاش جمعي براي نيل بهوحدت، هماهنگي و انسجام در ميان تشكلهاي عضو
ـ تعميق نگرش اسلامي، علايق مليو مردم سالاري ديني
ـ بهره‏گيري بهينه از توانمندي اعضاي اتحاديه در راستايآيين و ميثاق مشترك ومنافع ملي
ـ تقويت روحيه اخلاق جمعي و بنيانهاي اعتقادياعضاي اتحاديه
ـ برقراري ارتباط سازنده با تشكلهاي دانشگاهي در سطوح ملي،منطقه‏اي و بين‏المللي در چارچوب منافع نظام اسلامي
ـ تقويت بنيانهايمشاركت، رقابت و قانونگرايي
ماده3.
تشكلهاي اسلامي دانشجويي باعضويت حداقل 20 تشكل و تشكلهاي اسلامي اعضاي هيات علمي باعضويت حداقل 8 تشكلمي‏توانند اتحاديه‏اي را تشكيل داده و از هيات نظارت مركزي ذي‏ربط پروانه فعاليت درداخل دانشگاه دريافت نمايند.
تبصره1: مرجع موافقت با تشكيل اتحاديه‏اي متشكلاز تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان دو يا سه دستگاه ، هيئت نظارت مركزي مشترك دستگاههايفوق است كه براي تأييد حدنصاب مذكور در ماده 3 تصميم‏گيري خواهدكرد.
تبصره2: چنانچه اتحاديه‏اي بخواهد فعاليتي در يكي از واحدهاي دانشگاهيعضو انجام دهد بايد از طريق واحد عضو از هيات نظارت آن دانشگاه مجوز لازم را اخذنمايد.
تبصره3: تشكل عضو يك اتحاديه در آن واحد نمي‏تواند در اتحاديه ديگرعضو باشد.
ماده4. رئوس اصلي و ساختار اساسنامه اتحاديه:
رعايت مواردزير در تدوين محتوا و ساختار اساسنامه از سوي اتحاديه لازم است:
4ـ1. مبتنيبودن فعاليتهاي اتحاديه بر اهداف مندرج در ماده2
4ـ2. مبتني بودن فعاليت‏هاياتحاديه بر آراي اعضا
4ـ3. معرفي اركان اتحاديه و تشكيلات زيرمجموعه آن ونحوه ارتباط اتحاديه با زيرمجموعه
4ـ4. شرح وظايف اركان اتحاديه
4ـ5 . چگونگي تشكيل جلسات، حدنصاب رسميت آنها و اخذ تصميم
4ـ6. شرايط عضويت،نحوه عضوگيري و خروج اعضا از اتحاديه
4ـ7. اعلام كتبي التزام به قانوناساسي، ولايت مطلقه فقيه، قوانين موضوعه كشور و آيين‏نامه‏هاي مصوب
4-8. نحوه انحلال اتحاديه
4ـ9. چگونگي برگزاري انتخابات در مرتبه اول و سايردوره‏ها و همچنين تجديد انتخابات در صورت صدور رأي ابطال انتخابات
4ـ10. تعيين مرجع پاسخگو به مراجع قانوني در مقابل عملكرد و فعاليت‏هاياتحاديه
4ـ11. نحوه تغيير در اساسنامه اتحاديه
4ـ12. اعلام عموميترازنامه مالي اتحاديه و نحوه تصويب آن
تبصره: اتحاديه‏هاي موجود از تاريخابلاغ اين آيين‏نامه ، يكسال فرصت دارند نسبت به تطبيق اساسنامه خود با مفاد اينآيين‏نامه اقدام نمايند.
ماده5. كليه فعاليتهاي خارج از دانشگاه هر اتحاديهبايد براساس قوانين و مقررات عمومي كشور باشد.
ماده6. مرجع تصويبدستورالعملهاي اجرايي اين آييننامه از قبيل مراحل أخذ مجوز، رسيدگي به تخلفات و... هيات‏هاي نظارت مركزي مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم تحقيقاتو فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي مي‏باشد.
ج-آيين‏نامه آموزشهاي علمي - كاربردي
مصوب سيصد و شصت و نهمين جلسه مورخ 17/11/1374 شوراي عالي انقلابفرهنگي
تاريخ ابلاغ: 23/12/1374 شماره ابلاغ: 3605/دش
شرح:
تعريف:
ماده 1: آموزشهاى علمى - كاربردى آموزشهايى است كهبا هدف ارتقاء و انتقال دانش كار، ايجاد مهارتها، افزايش بهره‏ورى، بهنگام كردن وارتقاى معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهاى بارز و به فعليت درآوردن استعدادهاىنهفته براى تصدى مشاغل و حرف گوناگون انجام مى‏شود تا توانايى افراد را براى انجامدادن كارى كه به آنان محول مى‏شود به سطح مطلوب برساند.
تبصره : آموزشهاىعلمى - كاربردى موضوع اين آيين‏نامه اعم است از آموزشهايى كه با هدف مندرج درماده 1كه به نام آموزشهاى فنى حرفه‏اى خارج از نظام آموزش رسمى كشور عموما به صورتدوره‏هاى كوتاه مدت به اجرا در مى‏آيد و آموزشهايى كه در قالب نظام آموزش رسمى كشوردر يكى از مقاطع سلسله مراتب آموزشى (آموزش متوسطه و آموزش عالى) اجرا و به دريافتمدرك تحصيلى منجر مى‏شود.
ماده 2: اين آيين‏نامه ناظر به كليه سطوح آموزشهاىعلمى - كاربردى و پژوهشهاى وابسته به آن در بخشهاى توليدى و خدمات است.
ماده 3: اصول برنامه‏ريزى آموزشهاى علمى - كاربردى و هدايت پژوهشهاى وابسته به آن عبارتاست از:
الف: به كاربردن نظريه‏هاى علمى و مكتسبات فنى در جهت رشدتواناييهاى عملى.
ب: برقرارى پيوند و هماهنگى ميان آموزش و پژوهش كاربردى ونيازهاى شغلى.
ج: انعطاف‏پذير كردن برنامه‏هاى آموزشى و پژوهشى كاربردى بهتناسب تحولات علوم و فنون.
د: آماده‏سازى و تربيت تدريجى و مستمر افراد براىاشتغال آنها در حيطه شغلى خاص يا طيفى از مشاغل همگون.
ه': طراحى اينآموزشها به نحوى كه فارغ‏التحصيلان هر يك از مراحل و مقاطع مختلف، داراى كارايىلازم براى اشتغال باشند وامكان بازگشت به آموزش يا ادامه آن براى آنها فراهمباشد.
و: كارآموزى و كسب مهارتهاى شغلى با برنامه‏ريزى هماهنگ.
ز: توجه به تناسب و هماهنگى بين دانش و مهارت در هر دوره و در هر سطح و پيوستگى وانسجام بين مقاطع در دوره‏هاى مختلف.
ح: قرارگرفتن آموزشهاى كاربردى بهعنوان يكى از شروط اصلى ارتقاى شغلى درمشاغل تخصصى و به تناسب آن متحول كردن نظاماشتغال و دستمزد.
ماده 4: آموزشها و پژوهشهاى علمى - كاربردى در كليه سطوح ومقاطع تحصيلى و مهارتى، اجرا مى‏شود و تا بلندترين سطوح تخصصى حسب نياز ادامهمى‏يابد.
اركان:
ماده 5: اركان آموزشهاى علمى - كاربردى عبارتنداز:
1-شورايعالى آموزشهاى علمى - كاربردى
2-شوراى برنامه‏ريزىآموزشهاى علمى - كاربردى
3-دبيركل شورايعالى آموزشهاى علمى - كاربردى ورئيسدانشگاه جامع علمي ـ كاربردي
4-شوراى هماهنگى آموزشهاى علمى - كاربردى
5-دانشگاه جامع علمى - كاربردى
ماده 6: شورايعالى آموزشهاىعلمى - كاربردى پس از شورايعالى انقلاب فرهنگى عالى‏ترين مرجع تصميم‏گيرى در اينآموزشها است و بر طبق ضوابطى كه به تصويب شورايعالى انقلاب فرهنگى مى‏رسد انجاموظيفه مى‏نمايد و رياست عاليه آن با رئيس جمهورى مى‏باشد. اعضاى شورا عبارتنداز:
الف: معاون اول رئيس جمهورى كه رياست شورا را به عهده دارد.
ب: وزير فرهنگ و آموزش عالى به عنوان نايب رئيس.
ج: دبيركل سازمان امور ادارى واستخدامى كشور، وزراى فرهنگ و ارشاد اسلامى، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزشپزشكى، كار و امور اجتماعى، كشاورزى، صنايع ، معادن و فلزات، نيرو، نفت، پست وتلگراف و تلفن، رئيس دانشگاه آزاد اسلامى و رئيس سازمان برنامه و بودجه.
د: رئيس دانشگاه جامع علمى - كاربردى
ه': دبير كل شورايعالى آموزشهاى علمى - كاربردى براى همه وزراء دعوتنامه خواهد فرستاد تا در صورت ضرورت به تشخيص خود درجلسات، با حق رأى شركت كنند.
و: سه نفر از صاحبنظران آموزشهاى فنى و حرفه‏اىكه حداقل يكى از آنان از ميان بانوان انتخاب مى‏شود به پيشنهاد رئيس شورا و تصويبشورا.
ماده 7: وظايف شورايعالى آموزشهاى علمى - كاربردى :
الف: تصويباساسنامه آموزشهاى علمى كاربردى در چهارچوب نظام آموزشى كشور، مصوب شورايعالىانقلاب فرهنگى.
ب: پيشنهاد تغيير آيين‏نامه آموزشهاى علمى - كاربردى بهشورايعالى انقلاب فرهنگى.
ج: تصويب سياستهاى توسعه، تقويت و بالابردنمنزلتهاى اجتماعى آموزشهاى علمى - كاربردى.
د: تصويب شيوه سرمايه‏گذارى وميزان مشاركت بخشهاى مختلف براى توسعه اين آموزشها و نحوه تأمين اعتبارات، چگونگىتوزيع منابع و سرمايه‏ها.
ه': تصويب طرحها و سياستهاى تربيت و تأمين اعضاىهيأت علمى - تخصصى و متخصصان مورد نياز آموزشهاى علمى - كاربردى.
و: تصويبطرح تأسيس و گسترش مراكز آموزشهاى علمى - كاربردى و فنى حرفه‏اى بانوان.
ز: تصويب ضوابط انتخاب و ارتقاى هيأت علمى - تخصصى.
ح: تصويب آيين‏نامه داخلىشورايعالى آموزشهاى علمى - كاربردى.
تبصره: شورايعالى آموزشهاى علمى - كاربردى مى‏تواند براى امور مشخص به مراجع ذى صلاحيت معين، تفويض اختياركند.
ماده 8: شوراى برنامه‏ريزى آموزشهاى علمى - كاربردى همان گروه هشتمشورايعالى برنامه‏ريزى است با اين قيد كه:
1-بعضى از اعضاى دانشگاه جامععلمى - كاربردى در اين گروه عضويت داشته باشند.
2-برنامه‏ها حتى‏الامكان ازطريق دانشگاه جامع علمى - كاربردى پيشنهاد شود.
3-گروه هشتم نيز در صورتى كهطرح برنامه‏اى دارد در مورد آنها از دانشگاه جامع علمى- كاربردى استفساركند.
ماده 9: وظايف شوراى برنامه‏ريزى آموزشهاى علمى - كاربردى عبارت استاز:
الف ) تصويب تعداد و تركيب اعضاى بخشها و گروه‏هاى تخصصى برنامه‏ريزى باشركت كارشناسان و متخصصان به پيشنهاد دبير كل.
ب) هدايت برنامه‏ريزى كلانآموزشى براى آموزشهاى علمى - كاربردى و تصويب برنامه‏هاى كلان به دستآمده.
ج) تصويب برنامه‏هاى تأييد شده در بخشهاى تخصصى.
د) تصويبضوابط و شرايط پذيرش دانشجويان كاربردى.
ه') تصويب آيين‏نامه‏هاى آموزشى وانضباطى آموزشهاى علمى - كاربردى .
و) تصويب آيين‏نامه داخلى شوراىبرنامه‏ريزى.
ماده 10: رئيس دانشگاه جامع علمى - كاربردى دبير كل شورايعالىآموزشهاى علمى كاربردى است. وظايف او علاوه بر مسؤوليتهاى رياست دانشگاه جامع علمى - كاربردى، دبيرى جلسات شورايعالى آموزشهاى علمى كاربردى و مسؤوليت اداره دبيرخانهشورايعالى آموزشهاى علمى - كاربردى را نيز عهده‏دار خواهد بود.
ماده 11: كميسيون هماهنگى آموزش فنى و حرفه‏اى با هدف ايجاد هماهنگى در فعاليتهاى آموزش فنىو حرفه‏اى كشور به رياست وزير كار و امور اجتماعى تشكيل مى‏شود.
وظايف وتركيب اعضاء و نحوه تشكيل اين كميسيون را شورايعالى علمى - كاربردى تعيينمى‏كند.
دبيرخانه:
ماده 12: دبيرخانه شورايعالى آموزشهاى علمى - كاربردى وظيفه پشتيبانى مطالعاتى، كارشناسى، خدماتى و تداركاتى اركان و تشكيلات اينآموزشها را برعهده دارد.
تبصره: دبيرخانه شورايعالى آموزشهاى علمى - كاربردىدر دانشگاه جامع علمى- كاربردى تشكيل مى‏شود.
بودجه:
ماده 13: بودجهو اعتبارات طرحها و برنامه‏ها، هزينه‏هاى ادارى و سرمايه‏اى را براى انجام دادنوظايف و نيل به اهداف شورايعالى همه ساله دبيركل تهيه مى‏كند كه پس از تصويب درشورايعالى آموزشهاى علمى - كاربردى در رديف جداگانه‏اى ذيل رديف وزارت فرهنگ وآموزش عالى به نام دبيرخانه شورايعالى آموزشهاى علمى - كاربردى در لايحه بودجه كلكشور پيش‏بينى و منظور مى‏شود.
ماده 14: مصوبات شورايعالى آموزشهاى علمى - كاربردى در حيطه وظايف و صلاحيتهاى ماده 7 براى تمام دستگاههاى اجرايى لازم‏الاجرااست.
ماده 15: اين آيين‏نامه كه در 15 ماده و سه تبصره در تاريخ 73/08/10 بهتصويب شوراى مشترك كميسيونها رسيده است در جلسه مورخ74/11/17 شورايعالى انقلابفرهنگى اصلاح و تأييد شد و كليه آيين‏نامه‏ها و اصلاحيه‏هاى مشابه و مغاير با آنلغو مى‏شود.
تاریخ به روز رسانی: 1394/09/26
تعداد بازدید: 15116
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal