۱۴۰۲ يکشنبه ۲ مهر
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر سیاسی و انتخابات دفتر سیاسی و انتخابات
صفحه اصلی
دستورالعمل تفويض اختيارات وزارت كشور به استانداران برگزاري تجمعات

بسمه تعالی

 

دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداران

درخصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات

 

مقدمه :

قانون اساسی آزادی بیان ، قلم ، تجمع ، تشکیلات و ... را برای عموم شهروندان پذیرفته و چارچوبهای آنرا نیز تعیین نموده و تنها دو شرط را برای فعالیت گروهها اعلام کرده است که عبارتند از : اولاً این فعالیتها مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد و ثانیاً مسلحانه نباشد .

براساس دو شرط مذکور قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها ، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی مصوب 7/6/1360 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 30/3/1361 ، راههای قانونی برگزاری تجمعات و راهپیماییها را ارائه نموده اند ، تا کلیه گروهها و شهروندان جمهوری اسلامی ایران بتوانند از حقوق قانونی خویش بهره مند شوند .

با توجه به ضرورت تمرکز زدایی و لزوم سرعت بخشیدن در پاسخگویی به شهروندان ، دستورالعمل تفویض اختیار صدور مجوز برگزاری تجمعات به استانداران ، در 15 ماده و 6 تبصره ابلاغ می گردد تا با اجرای آن موجب سرعت عمل در پاسخگویی به شهروندان و افزایش نقش نمایندگان عالی دولت در استانها و به تبع آن احساس مسئولیت فزونتر آنان گردد .

( ماده 1 )

الف ـ توضیحات و تعاریف مربوط به دستورالعمل تفویض اختیارات وزیر کشور در خصوص برگزاری تجمعات به استانداران که از این پس دستورالعمل نامیده می شود .

ب ـ قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها ، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی مصوب 7/6/1360 در این دستورالعمل قانون احزاب نامیده می شود .

ج ـ آئین نامه اجرایی قانون مذکور در بند الف ، در این دستورالعمل آئین نامه اجرایی قانون احزاب نامیده می شود .

د ـ منظور از برپایی تجمع ، تجمعات مذکور در قانون احزاب و آئین نامه اجرایی آن است .

هـ ـ تجمعاتی که تحت عناوین و اشکال دیگر ، نظیر تحصن ، همایش یا عناوین مشابه برگزار شود ، اما دارای ماهیت سیاسی باشد ، از نظر این دستورالعمل تجمع تعریف می شود .

و ـ هرگونه تجمع که دارای ماهیت سیاسی نیست ، و جنبه فرهنگی ، هنری ، مذهبی و ... داشته باشد ، از مفاد این دستورالعمل خارج بوده و در صورت نیاز به اخذ مجوز باید از طریق مجاری ذیربط مورد اقدام قرار گیرد . بدیهی است سازمان ذیربط موظف است در صورت برگزاری مراسم در فضای باز ، قبل از صدور مجوز ، مراتب را با استانداری هماهنگ نماید تا تمهیدات لازم بعمل آید .

ز ـ برگزار کنندگان هرگونه تجمع که با عناوین دیگر نظیر : فرهنگی ، هنری ، مذهبی و ... برگزار شود ، اما از آن استفاده سیاسی بعمل آید ، مشمول ماده 15 این دستورالعمل یا تبصره ذیل آن خواهند شد .

( ماده 2 )

برای برگزاری مراسم در مکانهای سرپوشیده یا محصور که تجمع در آنها تظاهر بیرونی ندارد ، نیاز به اخذ مجوز ندارد ، اما حداقل دو روز قبل از برگزاری مراسم ، مراتب باید به استانداری مربوطه اطلاع داده شود .

تبصره ـ روزهای تعطیل جزو دو روز مورد نظر در ماده 2 این دستورالعمل به حساب نمی آید .

( ماده 3 )

برای تشکیل اجتماعات و سخنرانیها در میادین ، پارکها و کلیه نقاطی که تمام یا قسمتی از تجمع تظاهر بیرونی داشته باشد ، باید طبق ماده 6 قانون احزاب ، مجوز کتبی استانداری دریافت شود .

تبصره 1 ـ صدور مجوز توسط هر یک از استانداریها ، فقط در محدوده استان مربوط و برای زمان و محلی که در نظر گرفته شده است اعتبار دارد .

تبصره 2 ـ برای برگزاری مراسمی که در سرتاسر کشور برگزار می گردد ، متقاضیان باید درخواست خود را مستقیماً به وزارت کشور ارائه نمایند تا از طریق مرکز اقدام شود و در صورت ارائه آن به هر یک از استانداریها ، استانداری باید ظرف 48 ساعت مراتب را به وزارت کشور منعکس نماید .

( ماده 4 )

به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده 10 قانون احزاب گروهها موظفند هرگونه اجتماعی را که بعنوان فعالیت گروهها تشکیل می دهند ، به اطلاع فرمانداریها برسانند و در صورت تظاهر بیرونی تجمع ، قبلاً نسبت به اخذ مجوز به ترتیبی که در مواد بعدی این دستورالعمل آمده است ، اقدام نمایند .

( ماده 5 )

استانداران باید ترتیبی را اتخاذ نمایند که تقاضاهای واصله برابر مفاد مواد بعدی این دستورالعمل مورد رسیدگی قرار گیرد و پس از برگزاری مراسم نیز حداکثر ظرف مدت 48 ساعت گزارش تجمع به حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور ارسال شود.

( ماده 6 )

تقاضای برگزاری اجتماعات باید یک هفته قبل از انجام مراسم کتباً و حضوراً توسط نماینده رسمی ومعرفی شده گروه به فرمانداری مربوطه تسلیم شود .

تبصره : رعایت مهلت مقرر در این ماده نسبت به اجتماعاتی که به مناسبتهای غیر قابل پیش بینی تقاضا می شود ، ضروری نیست و تشخیص موضوع با استانداری است .

( ماده 7 )

گروه موظف است برای تشکیل اجتماعات ، تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به فرمانداری محل تسلیم نماید .

( ماده 8 )

گروه موظف است قبل از تشکیل اجتماعات در موقع تسلیم درخواست خود ، موارد زیر را دقیقاً مشخص نماید و مدارک لازم را ارائه دهد .

الف ـ موضوع تجمع و هدف از برگزاری آن

ب ـ تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن

ج ـ محل برگزاری تجمع

د ـ مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی با معرفی نامه کتبی از گروه مربوطه

( ماده 9 )

فرمانداریها مکلفند تقاضاهای واصله را ظرف مدت 24 ساعت ، همراه با کلیه ضمائم مذکور در مواد 7 و 8 این دستورالعمل برای صدور مجوز به استانداری مربوطه ارسال نمایند .

( ماده 10 )

هرگونه تغییر در مراسم باید از سوی برگزار کنندگان به فرمانداری محل و در نهایت به استانداری اعلام شود و موافقت کتبی استانداری اخذ شود .

تبصره : کلیه موارد تذکر داده شده در اجازه نامه استانداری برای برگزار کنندگان مراسم لازم الاجرا می باشد .

( ماده 11 )

مسئول انتظامات داخلی گروه برگزار کننده تجمع ، باید پس از خاتمه مراسم ، گزارشی را همراه با نوار سخنرانیها به استانداری تسلیم نماید .

( ماده 12 )

استانداریها برای صدور مجوز باید تنها برابر مفاد مندرج در ماده 6 قانون احزاب و تبصره 2 ذیل آن و مواد مندرج در این دستورالعمل اقدام کنند و با توجه به آزادیهای مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از هرگونه اقدام انسدادی بطور جدی پرهیز نمایند و بستر آرامی را برای طرح نظرات اقشار مختلف مردم و گروهها فراهم آورند .

( ماده 13 )

مراتب موافقت یا مخالفت استاندار با تجمعات درخواستی به طور همزمان به اطلاع فرمانداری و ناحیه انتظامی مربوط می رسد و از طریق ناحیه انتظامی و فرمانداری بلافاصله موضوع به منطقه انتظامی مربوط ابلاغ می گردد . بدیهی است نیروی انتظامی مسئول و موظف است نسبت به تدمین امنیت تجمع اقدام نماید .

( ماده 14 )

در صورت عدم صدور مجوز تجمع ، درخواست کنندگان می توانند اعتراض خود را به منظور بررسی به حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور ارائه نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد .

 

( ماده 15 )

در صورتیکه گروهی برخلاف تعهدات خود که منجر به اخذ مجوز تجمع گردیده است ، اقدام نماید و به نحوی باعث اخلال در نظم ، یا موجب تخطی از هر یک از موارد مطروحه در ماده 16 قانون احزاب گردد ، پس از گزارش مستند استانداری ، موضوع برای اتخاذ تصمیم مقتضی به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب احاله خواهد شد .

تبصره : اگر تخطی بوسیله گروههایی صورت گرفته باشد که مجوز فعالیت از کمیسیون ماده 10 احزاب نگرفته اند ، با توجه به میزان و نوع آن ، مراتب از سوی استانداری به دادگستری محل وقوع تخطی منعکس و این موضوع برای درخواستهای بعدی گروه مذکور مدنظر استانداری خواهد بود .            

تاریخ به روز رسانی: 1395/09/28
تعداد بازدید: 7108
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal